HomeTilesDesktopsGamesProfileRegisterFAQLinks
Login:
Password:Name:   sanjunnRanking:   0.00
Birthday:   0000-00-00Country:   
Joined:   2016-04-17Location:   
Posts:   363 commentsBuddies:   none
Uploads:   0 backgroundsVisits:   6 visits
Web:   
User Comments


vungochue writes:
Me trung tam ke toan tai tu liem
oi trung tam ke toan tai bac ninh
co trung tam ke toan tai gia lam
biet trung tam ke toan tai binh duong
con trung tam ke toan tai minh khai
yeu trung tam ke toan tai thanh xuan
me trung tam ke toan tai ha dong
nhieu trung tam ke toan tai cau giay
cu trung tam ke toan tai long bien
muon trung tam ke toan tai dong da
om trung tam ke toan tai thu duc
me trung tam ke toan tai tphcm
va trung tam ke toan tai quan 3
cuoi trung tam ke toan tai da nang
that trung tam ke toan tai dong nai
to trung tam ke toan tai ha nam
me trung tam ke toan tai ha tinh
oi trung tam ke toan tai hai duong
con trung tam ke toan tai hai phong
biet trung tam ke toan tai hung yen
me trung tam ke toan tai long xuyen
yeu trung tam ke toan tai my tho
con trung tam ke toan tai nam dinh
lam trung tam ke toan tai vinh
moi trung tam ke toan tai ninh binh
khi trung tam ke toan tai phu tho
con trung tam ke toan tai quang ninh
buon trung tam ke toan tai thai binh
co trung tam ke toan tai thai nguyen
me trung tam ke toan tai thanh hoa
ke trung tam ke toan tai quan 9
ben trung tam ke toan tai tan phu
mai trung tam ke toan tai quan 5
toc trung tam ke toan tai vinh phuc
me trung tam ke toan tai vung tau
thom trung tam ke toan tai bac giang
anh trung tam ke toan tai can tho
mat khoa trung tam ke toan tong hop
me khoa trung tam ke toan giam doc
hien khoa trung tam ke toan misa
thich khoa trung tam ke toan thuong mai
nhat khoa trung tam ke toan cho nguoi da biet
me khoa trung tam ke toan cho nguoi chua biet
hat khoa trung tam ke toan thue
con khoa trung tam ke toan truong
se khoa trung tam ke toan excel
ngu khoa trung tam ke toan san xuat
yen khoa trung tam ke toan xay dung
den khoa trung tam ke toan cap toc
luc dich vu ke toan tron goi
con dich vu bao cao thue
lon dich vu lam bao cao tai chinh
hua dich vu ra soat so sach ke toan
se dich vu quyet toan thue
cham dich vu thanh lap cong ty
ngoan dich vu ke toan tai binh duong
co dich vu ke toan tai hai phong
gang dich vu ke toan tai bac ninh
hoc dich vu ke toan tai tphcm
hanh bang gia dich vu ke toan
de dich vu ke toan tai thanh xuan
me cong ty dich vu ke toan ha noi
duoc dang ky trung tam ke toan onlinedanchoi123 writes:

phu luc kem theo thong tu 133/2016/tt-btc;
file excel ke toan theo thong tu 133;
mau bao cao tai chinh theo thong tu 133;
download mau giay de nghi tam ung moi nhat;
giay tam ung kinh phi;
don xin ung tien;
cach viet giay de nghi tam ung;
mau giay thanh toan tam ung;
mau giay de nghi tam ung theo thong tu 200;
mau giay de nghi tam ung theo hop dong;
mau de nghi thanh toan tam ung hop dong;
mau giay thanh toan tam ung theo quyet dinh 19;
cach ghi giay thanh toan tien tam ung;
mau giay de nghi hoan ung;
giay de nghi thanh toan tam ung theo hop dong;
giay de nghi thanh toan tien;
mau thanh toan tam ung kho bac moi nhat;
giay de nghi thanh toan moi nhat 2017;
mau giay de nghi thanh toan bang chuyen khoan;
giay de nghi thanh toan la gi;
mau giay de nghi tam ung;
giay de nghi thanh toan tam ung;
mau giay de nghi thanh toan gui khach hang;
mau giay de nghi thanh toan theo thong tu 200;
cach viet giay de nghi thanh toan;
Giup em tinh nhanh cach tinh tien dien;
lap cong thuc tinh hoa don tien dien;
tinh dinh muc trong excel;
ham if tinh tien dien;
cach tinh vuot dinh muc trong excel;
cach tinh tien nuoc trong excel;
cach tinh tien trong dinh muc;
bai toan tinh tien dien su dung;
bai tap tinh tien dien trong excel;
ham tinh tien dien trong excel;
ham iferror;
bai tap excel nang cao;
bai tap excel co dap an;
bai tap excel co loi giai;
bai tap mau ham vlookup trong excel (co loi giai);
bao cao doanh thu thang;
cach lap bang tinh doanh thu;
bang tinh doanh thu ban hang;
cach lam bao cao doanh thu;
bao cao doanh thu hang ngay;
bao cao doanh thu ban hang bang excel;
mau bao cao doanh thu ban hang;
bao cao doanh thu hang thang;
ket cau tai khoan 661;
tk 466;
chi su nghiep la gi;
tai khoan 661 trong ke toan hanh chinh su nghiep;
tai khoan 461;
tai khoan 171;
tai khoan 211;
hach toan mua trai phieu;
tai san ngan han khac;
giao dich mua ban lai trai phieu chinh phu tieng anh;
dinh khoan tai san co dinh huu hinh;
ke toan tai san co dinh trong don vi hanh chinh su nghiep;
bai tap ke toan tai san co dinh;
mua tai san co dinh hach toan nhu the nao;
hach toan tang tai san co dinh;
hach toan thanh ly tai san co dinh;
ke toan tai san co dinh theo thong tu 200;
ke toan ngan hang cho thue tai chinh;
bai tap thue tai chinh co loi giai;
tai san co dinh thue tai chinh co trich khau hao khong;
cach tinh nguyen gia tai san co dinh thue tai chinh;
ke toan tai san co dinh thue hoat dong;
hach toan cho thue tai san co dinh;
hach toan thue tai chinh theo thong tu 200;
bai tap ke toan thue tai chinh;
hach toan quyen su dung dat co thoi han;
bai tap tai san co dinh vo hinh;
vi du ve tai san co dinh vo hinh;
tai khoan 2113;
dieu kien ghi nhan tai san co dinh vo hinh;
tai san co dinh vo hinh gom nhung gi;
tai san co dinh vo hinh la quyen su dung dat;
tai san co dinh vo hinh co trich khau hao khong;
tai khoan 214 co so du ben nao;
hao mon tai san co dinh la tai san hay nguon von;
thoi gian khau hao tai san co dinh;
khau hao tai san co dinh theo phuong phap duong thang;
cach tinh khau hao tai san co dinh;
chi phi khau hao tai san co dinh la gi;
hach toan khau hao tai san co dinh theo thong tu 200;
hach toan mua tai san co dinh;
mau 02/qtt-tncn;
cach tinh hoan thue thu nhap ca nhan 2016;
nop ho so hoan thue tncn o dau;
thu nhap bao nhieu thi duoc hoan thue thu nhap ca nhan;
doi tuong duoc hoan thue thu nhap ca nhan;
hoan thue thu nhap ca nhan trong bao lau;
thue thu nhap ca nhan co duoc hoan lai khong;
hoan thue thu nhap ca nhan o dau;
bai tap ke toan thue;
giao trinh ke toan thue;
cong viec cua ke toan vien;
nghiep vu ke toan thue;
tuyen dung ke toan thue;
tai lieu ke toan thue;
cach lam ke toan thue;
cac cong viec cua ke toan tong hop;
cach sap xep ho va ten theo thu tu abc;
phan mem sap xep ten theo abc trong excel;
thu tu abc trong tieng viet;
cach xep ten theo thu tu a b c;
cach sap xep danh sach hoc sinh theo abc;
quy tac xep ten theo abc;
cach tach ho va ten trong excel;
dau tu vao cong ty con la gi;
hach toan ke toan tai cong ty con;
bai tap ke toan dau tu vao cong ty con;
dau tu vao cong ty lien ket;
tai khoan 222 theo thong tu 200;
dinh khoan gop von bang tai san co dinh;
dinh khoan gop von kinh doanh;
hach toan gop von lien doanh bang tien mat;
hach toan nhan gop von lien doanh;
tk 222;
tai khoan 222 theo thong tu 200;
dinh khoan mua co phieu dau tu dai han;
tai khoan 228 theo thong tu 200;
dinh khoan ung truoc tien cho nguoi ban;
tai khoan tra truoc cho nguoi ban;
hach toan tra truoc cho nguoi ban;
tai khoan 331 luong tinh;
return on equity;
ty suat loi nhuan tren von dau tu roi;
roe roa bao nhieu la tot;
ty suat loi nhuan tren tong tai san;
ty suat loi nhuan tren von kinh doanh;
ros la gi;
so sanh tai san ngan han va tai san dai han;
khai niem tai san ngan han;
tai san ngan han khac tren bang can doi ke toan;
tai san ngan han va tai san dai han;
phuong phap so chenh lech la gi;
phuong phap lien he can doi la gi;
tinh hinh tai chinh cua cong ty;
phuong phap so sanh la gi;
bo nhiem phu trach ke toan;
bo nhiem ke toan truong cong ty co phan;
bo nhiem ke toan truong 2017;
bai nhiem ke toan truong;
bo nhiem ke toan truong truong hoc;
mau to khai thue mon bai 2017;
le phi mon bai theo nghi dinh 139;
to khai le phi mon bai 2017;mẫu thư xác nhận số dư công nợ;
cách đối chiếu công nợ bằng excel;
biên bản đối chiếu khối lượng;
mẫu đối chiếu công nợ với khách hàng;
biên bản thu hồi tài sản;
biên bản thu hồi hàng hóa;
khi nào lập biên bản hủy hóa đơn;
biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 200;
thu hồi hóa đơn theo thông tư 153;
thu hồi hóa đơn theo thông tư 133;
mẫu công văn giải trình bhxh;
giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót;
mẫu công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn;
mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế;
htkk 3.4.1 tổng cục thuế;
download htkk 3.4.2;
download htkk 3.4.3;
download htkk 3.4.4;
phần mềm fast accounting;
fast 2016 full crack;
fast accounting 2016 full crack;
fast accounting 10.1 full crack;
fast accounting 10.2 r2 full crack;
file lic misa 2015;
crack misa 2017;
misa full crack fshare;
misa 2015 full crack sinhvienit;
lic misa 2015;
misa 2017 full crack;
key misa 2015;
misa sme.net 2015 crack;
đơn đề nghị cấp lại thẻ bhyt mẫu d01-ts;
mẫu đơn xin xác nhận mất thẻ bhyt;
mẫu cấp lại thẻ bhyt 2016;
mau don xin cap lai the bhyt cho tre em;
cách điền mẫu d01-ts;
mẫu d01-ts bhxh;
đơn đề nghị cấp lại thẻ bhyt;
Đơn đề nghị mẫu D01-TS;
Mẫu số 02/THE;
quản lý kho vật tư bằng excel;
file excel nhập xuất tồn hàng hóa;
download file excel nhập xuất tồn;
phần mềm quản lý xuất nhập kho;
phiếu nhập kho;
thẻ kho;
lập báo cáo tồn kho;
mẫu báo cáo kiểm kê hàng tồn kho;
mẫu báo cáo tồn kho cuối kỳ;
báo cáo tồn kho bằng excel;
báo cáo hàng tồn kho tt133;
mẫu pl ii-1;
mẫu 08 theo thông tư 95;
bảng kê 01-đk-tct-bk06;
mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng;
mẫu sổ nhật ký chung trên excel;
nhật ký chung theo thông tư 200;
mẫu số s03b-dn - sổ cái;
mẫu xác nhận lương nhân viên;
mẫu xác nhận thu nhập;
mẫu sao kê bảng lương 3 tháng;
mẫu xác nhận lương 6 tháng gần nhất;
mẫu đơn xin miễn giảm thuế thu nhập cá nhân;
đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh;
mẫu đơn xin miễn giảm thuế nhà đất;
đơn xin giảm trừ gia cảnh thuế tncn;
mau don xin mien thue tncn;
Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý;
Mẫu 05/KK-TNCN;
cách tính thuế tncn theo quý;
quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất;
hướng dẫn lập bảng kê 01/tndn;
mẫu bảng kê mua hàng mới nhất;
bảng kê mua hàng hóa;
bảng kê mua hàng nông sản;
cách lập bảng kê 01/tndn;
mẫu bảng kê 01/tndn;
Tuyển kế toán tại cầu giấy;
việc làm thêm kế toán tại cầu giấy;
việc làm thêm buổi tối cho sinh viên;
việc kế toán làm thêm nửa ngày;
Tuyển kế toán tại cầu giấy;
việc làm thêm kế toán tại cầu giấy;
việc làm thêm buổi tối cho sinh viên;
việc kế toán làm thêm nửa ngày;
chốt sổ bảo hiểm xã hội như thế nào;
chốt sổ bảo hiểm xã hội mất bao lâu;
thủ tục chốt sổ bhxh 2017;
thủ tục chốt sổ bhxh 2018;
thủ tục báo giảm bhxh 2017;
mẫu d02-ts excel;hongzhixing writes:
chrome hearts
coach outlet online coach factory outlet
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
prada sunglasses
nike free run
coach factory outlet
michael kors outlet online
longchamp bag
tory burch outlet online store
prada outlet
polo pas cher
versace sunglasses on sale
louis vuitton outlet
canada goose jackets
gucci outlet
north face jackets
ed hardy clothing
louis vuitton
rolex watches
louis vuitton borse
michael kors outlet clearance
burberry outlet
coach outlet store
coach factory outlet
tiffany jewellery
instyler ionic styler
cheap nike shoes sale
canada goose jackets
the north face jackets
ferragamo shoes
true religion uk outlet
canada goose outlet
polo outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
nfl jersey wholesale
cheap ray bans
fitflops sale
polo ralph lauren
coach outlet
christian louboutin sale
tods outlet
swarovski jewelry
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
michael kors
cheap jordans
michael kors outlet
gucci site ufficiale
ugg uk
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
air max uk
michael kors handbags outlet
michael kors canada
coach outlet
michael kors outlet
ferragamo shoes
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
nike mercurial
ugg outlet
tiffany and co
nike blazer pas cher
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet store
beats headphones
ralph lauren outlet
pandora charms
fitflops uk
oakley sunglasses
coach outlet store
pandora jewellery
mulberry handbags
ray ban sunglasses wholesale
coach outlet
puma shoes
coach outlet online
ugg boots
coach outlet
hollister
toms outlet
louis vuitton bags
mulberry sale
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet
mcm backpack
oakley sunglasses
coach factory outlet
hermes birkin
celine outlet
oakley sunglasses
toms shoes
ray bans
fitflops
tiffany jewelry
christian louboutin
toms shoes
christian louboutin shoes
true religion outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
tory burch outlet online
true religion outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
oakley sunglasses wholesale
mulberry handbags sale
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet
nike free 5.0
nike roshe
basketball shoes
cheap football shirts
polo outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses uk
ferragamo shoes
kobe 9
louis vuitton handbags
coach outlet clearance
converse shoes sale
ugg boots uk
ferragamo outlet
mulberry outlet
nike air max 90
hollister shirts
true religion jeans
ray-ban sunglasses
christian louboutin outlet
ugg boots
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
nike foamposite
hermes outlet store
mulberry handbags
moncler jackets
coach handbags
jordan shoes
ray-ban sunglasses
the north face jackets
cheap mlb jerseys
marc jacobs sale
mulberry handbags
coach factory outlet
nike free 5
lululemon outlet
prada shoes
kevin durant shoes
nhl jerseys
mont blanc outlet
hermes belts
fitflops shoes
louis vuitton outlet
los angeles lakers
hermes birkin bag
gucci borse
michael kors factory outlet
tory burch shoes
michael kors outlet
nike outlet store
louis vuitton outlet
air max 90
yeezy boost
michael kors
nike huarache
michael kors outlet clearance
bottega veneta outlet
adidas nmd runner
canada goose
moncler outlet online
polo ralph lauren
ray ban wayfarer
jerseys wholesale
fitflops sale clearance
louis vuitton
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
louis vuitton uk
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
north face outlet
moncler coats
true religion jeans
air force 1 shoes
hollister clothing
hermes belt
toms outlet
louis vuitton handbags
oakley sunglasses wholesale
uggs outlet
coach outlet online
louis vuitton
20170120caihualiahmadfadilah writes:
Mungkin anda tidak melihat sesuatu yang janggal di sini, ironsteelcenter.com ironsteelcenter.com
Supplier besi beton Sni Ulir Polos Supplier besi beton Sni Ulir Polos
Supplier besi hollow Supplier besi hollow
Supplier besi cnp Supplier besi cnp
Supplier besi unp Supplier besi unp
Supplier wiremesh Supplier wiremesh
Supplier besi wf Supplier besi wf
Supplier besi h beam Supplier besi h beam
Supplier Plat besi Supplier Plat besi
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80 Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Supplier besi siku Supplier besi siku
Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel Supplier Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Supplier bondek Supplier bondek
Supplier baja ringan Supplier baja ringan
Supplier Atap spandek Supplier atap spandek
Supplier stainless steel Supplier stainless steel
jasa konstruksi
jasa konstruksi besi baja
jasa konstruksi gudang
jasa konstruksi gedung
jasa konstruksi
undangan pernikahan undangan pernikahan simple
undangan pernikahan online udangan pernikahan pink
undangan pernikahan unik undangan pernikahan online
undangan pernikahan murah undangan pernikahan islami
undangan pernikahan islami undangan pernikahan murah
undangan pernikahan elegan undangan pernikahan artis
undangan pernikahan unik dan murah contoh undangan pernikahan

www.gudangbesibaja.com www.gudangbesibaja.com
Supplier besi cnp Supplier besi cnp
Supplier besi h beam baja Supplier besi h beam baja
Supplier Plat besi plat kapal Supplier Plat besi plat kapal
Supplier besi siku Supplier besi siku
Supplier besi unp Supplier besi unp
Supplier besi wf baja Supplier besi wf baja
Supplier besi beton Sni Ulir Polos Supplier besi beton Sni Ulir Polos
Supplier besi hollow Supplier besi hollow
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80 Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
Supplier wiremesh Supplier wiremesh
Supplier bondek Supplier bondek
Supplier besi Wf Baja Supplier besi Wf Baja
jasa konstruksi baja wf
jasa konstruksi jembatan
jasa konstruksi bangunan
jasa konstruksi
undangan pernikahan elegan dan murah undangan pernikahan elegan
undangan pernikahan simple undangan pernikahan elegan dan murah
undangan pernikahan artis undangan pernikahan putih
udangan pernikahan pink undangan pernikahan unik dan murah
undangan pernikahan putih undangan pernikahan unik
Contoh undangan pernikahan undangan pernikahan
Samsabit.com Samsabit.comlzm writes:
nike shoes
coach outlet online
Prada Factory Outlet
kate spade outlet online
michael kors bags
burberry outlet online
KD 8 shoes
moncler outlet
michael kors black friday
coach purse
Nike Jordan Shoes
ugg uk
coach outlet
ray ban eyeglasses
ups tracking
pandora rings
cheap moncler jacket
kate spade outlet
michael kors totes
tiffany co
prada outlet online
Hyperdunk 2016
michael kors outlet
coach bag
china wholesale
nike australia
Coach Outlet Online
nike id
burberry canada
jimmy choo australia
michael kors tote
official prada site
canada goose jacket
michael kors factory outlet
coach online
abercrombie and fitch
ray ban outlet
Hugo Boss Store
shoes sale
timberland uk
prada bags
moncler jacket
nike huarache shoes
Chanel Outlet
prada outlet online
coach outlet
coach outlet
Mizuno Shoes
snow boots
paul smith uk
top sunglasses
kate spade outlet
prada official site
prada purses
pandora rings
mens sunglasses
ray ban polarized
michael kors outlet
pandora bracelet
pandora rings sale
coach bags
coach outlet
prada us
Adidas Yeezy Boost 350
ugg boots
ate spade handbags
coach australia
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
baseball jerseys
louboutin shoes
ralph lauren
true religion jeans
mlb shop
moncler mens jackets
prada outlet
major league baseball
canada goose sale online
moncler outlet
pandora australia
oakley outlet
pandora jewelry
Oakley Outlet
kate spade outlet
prada handbags
burberry outlet canada
burberry scarfs
kate spade black friday
abercrombie us
veronique billat
coach factory
coach outlet
coach factory outlet
mk bags
CHanel Factory Outlet
ray ban prescription glasses
yeezy boost 350 shoes
prada handbags
moncler down jackets
jordan retro shoes
michael kors outlet
kate spade outlet
Nike Hyperdunk Shoes
nike air huarache
abercrombie fitch
sunglasses sm
Kobe X Shoes
ray ban new wayfarer
burberry australia
mlb shop
ralph lauren australia
coach outlet
Chanel bags Outlet
pandora charms
adidas australia
burberry outlet
Nike Kobe 9
paul smith sale
oakley sunglasses
coach handbags
kate spade handbags
Billat
Hermes Outlet
michael kors outlet
michael kors outlet bags
pandora charms
michael kors handbags
kate spade
michael kors bags outlet
Pandora Charm
Nike Hyperdunk 2015
ray ban clubmaster
beats studio
coach outlet
Michael Kors Outlet
pandora jewelry
michael kors uk
coach carter
michael kors handbags
salomon hiking shoes
Michael Kors Canada
michael kors outlet online
landing gear
pandora rings
Kobe 9 Shoes
piumini moncler replica
nike shoes australia
kate spade bags outlet
Longchamp Outlet
Ralph Lauren Polo
michael kors outlet
michael kors italy
michael kors bags
michael kors outlet online
nike basketball shoes
moncler jacket mens
official michael kors
nike store
coach diaper bag
nike jordan
oakley frogskins
michael kors tote
nike outlet
michael kors outlet
flash sunglasses
ugg australia
coach factory outlet
burberry online
moncler jacket
coach outlet,coach factory
pandora princess ring
polo online
Mizuno Running Shoes
pandora necklace
ray ban glasses
coach shoes
air jordan shoes
Jordan Retro Shoes
michael kors purses outlet
rayban aviator
michael kors handbags
Ralph Lauren Polo
burberry purse
Mizuno Shop Japan
nike lebron shoes
louis vuitton australia
pandora necklaces
Canada Goose Outlet
Coach Sunglasses Outlet
Prada bags
ray-ban sunglasses
Hugo Boss Online
nike jordan shoes
Nike Jordans
Basketball shoes
adidas australia
michael kors bags
Ray Ban Outlet
canada goose jacket
louis vuitton outlet
nike outlet
huaraches
B Derbyshire
ray ban sunglasses
hermes uk
chanel
prada bag
nike com
ray ban online
sunglasses hut
abercrombie outlet
asics Australia
michael kors outlet
michael kors jet set tote
Ralph Lauren
Pandora bracelet
michael kors
polo outlet
abercrombie outlet
Oakley Holbrook
pandora charms sale
abercrombie and fitch
abercrombie & fitch
louis vuitton uk
burberry outlet
nike jordan shoes
oakley sunglasses
abercrombie and fitch
ugg slippers
michael kors handbags outlet
sunglasses outlet
air jordan retro
nike shox
michael kors purses
abercrombie paris
pandora bracelet
chanel australia
nike air max
Oakley Holbrook sunglasses
china factory sale
prada bags
coach outlet online
ray ban sunglasses
pandora rings jewelry
kate spade purses
Mizuno Shop
nike lebron james
Coach Outlet
ralph lauren uk
canada goose outletmeilinga writes:
I've always been extremely fond of the Louis Vuitton SC Bag. Designed by filmmaker Sofia Coppola in collaboration with Marc Jacobs during his tenure at Vuitton, the bag is rendered in soft calfskin, generally in a solid, neutral shade, and finished with little in the way of cheap ray ban hardware, beyond a metal padlock. It surfaced in 2012 when the brand was still in the throes of Jacobs' exuberant, pop-art heyday and provided a relaxed, functional, extremely subtle counterpoint to all the Stephen Sprouse graffiti and Yayoi Kusama polka dots. It's a Louis Vuitton bag for the people who have ralph lauren outlet never quite granted the brand's handbag premise. The SC Bag never went away, but Coppola was a close friends of Jacobs's and designed it with him, so naturally the design shifted to the back burner when he left the label. Coppola has remained involved with the brand during current creative director Nicolas Ghesequiere's tenure, though, and prada replica bags now the bag has been reissued in three shades of perforated leather, which lightens and modernizes the traditional look. I first noticed the new version of the SC on the arm of Selena Gomez, the face of the brand's Fall 2016 campaign. This new version is the 13-inch-wide PM size, which makes cheap christian louboutin it a perfect day bag that avoids bulk or heft. At $440, no one would call the bag affordable, but it does clock in at slightly less than its non-perforated sibling in the same size. Check out all three colors below and shop via Louis Vuitton.

Add your comment. Please login or register to submit your comment.

 

User Functions
You're not logged in! If you don't have an account yet, please register one and get your very own elite (but free) BGA account!
Top Backgrounds
link to BGA - contact us
fortunes - donate - advertise
Terms of Service